HOT! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครนักวิชาการสัตวบาล รับสมัคร 14 กุมภา – 6 มีนา 2560 สมัครสอบกรมปศุสัตว์ ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครนักวิชาการสัตวบาล รับสมัคร 14 กุมภา – 6 มีนา 2560 สมัครสอบกรมปศุสัตว์ ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-02-06 at 2.23.48 PMล่าสุด! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินทเอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://person.dld.go.th หัวข้อ “การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สนใจสามารถอ่ารายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมปศุสัตว์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

ด้วยกรมปศุสัตว์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 5 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวศาสตร์ หรือทางสัตวบาล

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านสัตวบาล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับงานด้านสัตวบาล เช่น พัฒนา ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ธุรกิจอาหารสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ การบริหารจัดการฟาร์ม ระบบการผลิต และการส่งเสริมการปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการผลิตปสุสัตว์

วันเวลาี่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินทเอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://person.dld.go.th หัวข้อ “การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สนใจสามารถอ่ารายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,