[Hot!] กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครงานรวม 4 ตำแหน่ง 26 มิย- 2 กค 2558 เปิดสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[Hot!] กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครงานรวม 4 ตำแหน่ง 26 มิย- 2 กค 2558 เปิดสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2015
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เปิดสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2015

เปิดสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2015

ล่าสุด!! กรมพัฒนาที่ดินเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี และ นักวิทยาศาสตร์ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกเมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.4 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกเมนู “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกรมพัฒนาที่ดิน”
1.2 ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
1.4 นำแบบฟอร์มการช าระเงิน (ข้อ 3.1.3) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
1.5 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ
1.6 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปเมื่อกรมพัฒนาที่ดินประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในกรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1 X 1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อและนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

สมัครสอบคลิก!!!!

Tags: , , , ,