HOT! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 5 อัตรา 20 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 5 อัตรา 20 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จํานวน ๕ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” หรือ https://dbd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,