HOT@! กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม 35 อัตรา 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม 35 อัตรา 14 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และมติ อ.ก.พ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๑.๒ ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล/อุตสาหการ)
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๓๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๑.๓ ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า)
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๑.๔ ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์)
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๑.๕ ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านโยธา)
– อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐-๑๖,๕๐๐ บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ http://job.dsd.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
– ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการ กรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,