HOT@! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา 1-30 ตุลาคม 2562 สมัครสอบ สัสดี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา 1-30 ตุลาคม 2562 สมัครสอบ สัสดี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ เสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ายสรรพกําลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร และตําแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่ กองทัพบกกําหนด จํานวน ๑๐๐ อัตรา รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ เพศชาย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต้องเกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๕๕)
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนํา ปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด) ดังนี้
๑.๒.๑ สําเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปโดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นําปลดเป็น ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
๑.๒.๒ เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการจนครบกําหนดและได้ปลดเป็นทหาร กองหนุนประเภทที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัคร ผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
๑.๔ มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๕ ผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๑.๖ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณา แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
๑.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือ มีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๕๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการ บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก (รายละเอียดตามผนวก ก ประกอบอนุผนวก 6 ในระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีน้ําหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
๑.๘ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตาม คําพิพากษาของศาล

กําหนดการ
– การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผู้สมัครสอบจะต้อง ดําเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ ดังนี้
– ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กําหนดระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ internet banking บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน
หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนแล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่ สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , , , ,