HOT@! กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 22 อัตรา บัดนี้ – 17 มค 2563 สมัครสอบกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ 22 อัตรา บัดนี้ – 17 มค 2563 สมัครสอบกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒๒ อัตรา โดยมี หลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.

กลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๑๑ อัตรา
– ตําแหน่ง ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาสตร์ (เพศชายและหญิง)
อัตราค่าตอบแทน รายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๕๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน 4 อัตรา

– ตําแหน่ง ช่างทั่วไป (เพศชาย)
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๕๐ บาท และ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 6,000 บาท จํานวน ๒ อัตรา

กลุ่มงานบริการ จํานวน ๑๑ อัตรา
– ตําแหน่ง ลูกมือช่าง (เพศชายและหญิง)
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน 5 อัตรา

– ตําแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชายและหญิง)
อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๗. อัตรา

– ตําแหน่ง พนักงานบริการ (หญิง)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานดูแลรักษา ทําความสะอาด บริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย) อัตรา ค่าตอบแทน รายเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ อัตรา

– ตําแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย)
( ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร
วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ (๐๘๓๐ – ๑๖๐๐) แผนกกําลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่ ๐ – ๒๕๗๙ – ๑๕๖๓, ๐ – ๒๕๗๙ – ๑๕๕๔ ต่อ ๔๔๘๑๔

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights