HOT@! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานภาษีสรรพากร รวม 10 อัตรา 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมกรมสรรพากร ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานภาษีสรรพากร รวม 10 อัตรา 16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมกรมสรรพากร ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ด้วยกรมสรรพากรจะดําเนินการรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานในส่วนกลาง สังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔./คพร/พิเศษ ๑๗๔๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร คนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 11,280-13,800 บาท

วุฒิ
– ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา

คุณสมบัติ
เป็นผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3 (3) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) มีบัตรประจำตัวคนพิการ และเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเที่ยบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ กรมสรรพากรจะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครคนพิการ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th > HOTMENU > สรรหาบุคลากร > พนักงานราชการ > รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน
๓.๒ กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครตาม ๓.๑ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานสรรหา ชั้น ๑๖ เลขที่ ๙๐ อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครพนักงานราชการ” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และใบสมัครจะต้องส่งถึงกรมสรรพากร ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) หากเกินกําหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงกรมสรรพากร ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
๓.๓ การสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๓.๔ การให้เลขประจําตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจําตัวผู้สมัคร ตามวันเวลาที่ใบสมัครที่ส่ง ทางไปรษณีย์ส่งถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร
๓.๕ กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการ เป็นพนักงานราชการทั่วไป กําหนดวัน เวลา สถานที่ทําการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ประมาณวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th > HOTMENU > สรรหาบุคลากร > พนักงานราชการ > หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กําหนดวัน เวลา และสถานที่ทําการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,