HOT! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครรวม 187 อัตรา ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานพัสดุ 20 มีนา – 18 เมษา 2561 สมัครสอบกรมสรรพากร 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครรวม 187 อัตรา ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานพัสดุ 20 มีนา – 18 เมษา 2561 สมัครสอบกรมสรรพากร 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยกรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://taxthaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ….

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ด้วยกรมสรรพากรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://taxthaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประมาณวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th >HOTMENU >สรรหา บุคลากร ข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน” หรือ http://www.rd.go.th >HOTMENU >สรรหาบุคลากร ข้าราชการ >ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน > หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน” หรือ https://tax.thaijobjob.com > หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงาน พัสดุปฏิบัติงาน”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบเก่ากรมสรรพากร >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบเก่ากรมสรรพากร เตรียมสอบ ปี 2561 คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,