HOT@! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครงาน รวม 788 อัตรา 8 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครงาน รวม 788 อัตรา 8 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบ อัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
เปิดเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com –> พนักงานราชการ –> ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ -> ตําแหน่งทั่วไป ๒๗ สายงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,