HOT@! กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครงาน รวม 103 อัตรา 2-13 กันยายน 2562 สมัครสอบกรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครงาน รวม 103 อัตรา 2-13 กันยายน 2562 สมัครสอบกรมแพทย์ทหารอากาศ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ด้วย กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จํานวน ๑๐๓ คน มีรายละเอียดดังนี้

ตําแหน่ง
– พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน ๑ กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐ บาท และรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๙,๗๙๐ บาท

หลักฐานการสมัคร
– บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
– ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
– สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนําสําเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดาหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดา หรือมารดาไปแสดงด้วย) พร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
– ผู้สมัครหากทําการสมรสแล้วให้ถ่ายสําเนาใบสําคัญการสมรสไปแสดงด้วย จํานวน ๑ ฉบับ

สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กําลังพล กองอํานวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๗๒๓๔ ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,