HOT@! กรุงเทพมหานคร เปิดรสอบข้าราชการ 477 อัตรา รับสมัคร 6 – 19 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบ กทม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กรุงเทพมหานคร เปิดรสอบข้าราชการ 477 อัตรา รับสมัคร 6 – 19 พฤศจิกายน 2561 สมัครสอบ กทม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) จะดําเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) มาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ก.ก. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และมติ ก.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จํานวน ๔๗ ตําแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
– ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน ๖๐ อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน ๘ อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน ๑๘ อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน ๓๕ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน ๒๕ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน ๖ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน ๒๐ อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน ๙ อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน ๖ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน ๓ อัตรา
– ตำแหน่ง โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน ๘ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา
– ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน ๕ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน ๒๕ อัตรา
– ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๘ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน ๑๔ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๕ อัตรา
– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน ๘ อัตรา
– ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน ๑๖ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน ๑๘ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน ๙ อัตรา
– ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน ๒๕ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ จำนวน ๖ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน ๓๐ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
– ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน ๒๕ อัตรา
– ตำแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน ๖ อัตรา
– ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน ๕ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา
– ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ จำนวน ๕ อัตรา
– ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา
– ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน ๑ อัตรา
– ตำแหน่ง นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน ๑ อัตรา
– ตำแหน่ง นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://ksbbangkok.go.th หรือ http:/www.bangkok.go.th/exam หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

การสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
(๑) อ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ และขั้นตอน การกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทําการกรอกใบสมัครสอบ
(๒) กรอกข้อความการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด โดยผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่ปุ่ม สมัครสอบ ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก โดยเข้าไปที่ปุ่ม ค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนตําแหน่งในการกรอกใบสมัครสอบ ในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
(๔) นําแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายในเวลาทําการของ ธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ ระบบจะปิดรับการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ หลังวันปิดรับสมัคร ๒ วันทําการ ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบหลังวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ถือว่า ไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,