Hot! กองทัพบกรับสมัครนายทหารประทวน รวม 200 อัตรา 16 – 31 มค 2558 สมัครสอบกองทัพบก ปี 2558 เปิดสอบกองทัพบก 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Hot! กองทัพบกรับสมัครนายทหารประทวน รวม 200 อัตรา 16 – 31 มค 2558 สมัครสอบกองทัพบก ปี 2558 เปิดสอบกองทัพบก 58
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอบกองทัพบก 58

เปิดสอบกองทัพบก 58

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จํานวน 200 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่ง ประจํา ศร.ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์เมื่อสําเร็จการศึกษา จะดําเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกําลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดําเนินการ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
– เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย
1 ปีหรือเป็นทหารกองประจําการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 58 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจําการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน30 เม.ย.58)

– สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)

– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และว่ายน้ําเป็น โดยสามารถว่ายน้ํา ระยะ 50 เมตรได้ โดยไม่ใช่เครื่องช่วยใด ๆ

– เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

– มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ในกรณีที่ปู่ หรือย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

– ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา

– ไม่เป็นผู้ตาบอดสี

กําหนดการรับสมัครสอบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
รับใบสมัครและสมัครสอบ ด้วยตนเอง ในวันที่ 16 – 31 มกราคม 2558 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , , , , , , ,