HOT@! กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน กว่า 104 อัตรา 15-24 พฤษภาคม 2561 สมัครสอบกองทัพภาคที่ 3 ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน กว่า 104 อัตรา 15-24 พฤษภาคม 2561 สมัครสอบกองทัพภาคที่ 3 ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กองทัพภาคที่ ๓ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน รวมจำนวนทั้งสิ้น กว่า ๑๐๔ อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมทหารพรานที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร ๐-๕๕๒๔-๕๐๔๖ ต่อ ๗๔๑๓๕ กรมทหารพรานที่ ๓๕ ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โทร ๐-๕๕๗๑-๓๕๐๒ หมวดทหารพรานหญิง ตด ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โทร ๐-๕๕๗๑-๓๕๐๒ หมวดทหารพรานหญิง ๓๒ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตําบลอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก โทร ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐-๙ ต่อ ๓๔๑๓๕

ประกาศกองทัพภาคที่ ๓ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน
๑. กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ ๓ จํานวน ๑๐๔ อัตรา ดังนี้
๑.๑ กรมทหารพรานที่ ๓๓ จํานวน ๗๗ อัตรา
๑.๒ กรมทหารพรานที่ ๓๕ จํานวน ๒๐ อัตรา
๑.๓ หมวดทหารพรานหญิง ๓๑ จํานวน ๒ อัตรา
๑.๔ หมวดทหารพรานหญิง ๓๒ จํานวน ๕ อัตรา

การรับสมัคร (หน่วยรับสมัคร)
๕.๑.๑ กรมทหารพรานที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตําบลอรัญญิก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร ๐-๕๕๒๔-๕๐๔๖ ต่อ ๗๔๑๓๕
๕.๑.๒ กรมทหารพรานที่ ๓๕ ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โทร ๐-๕๕๗๑-๓๕๐๒
๕.๑.๓ หมวดทหารพรานหญิง ตด ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โทร ๐-๕๕๗๑-๓๕๐๒
๕.๑.๔ หมวดทหารพรานหญิง ๓๒ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ตําบลอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก โทร ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐-๙ ต่อ ๓๔๑๓๕

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,