HOT@! กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน รวม 665 อัตรา 15 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครงาน รวม 665 อัตรา 15 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครสอบกองทัพอากาศ ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั่นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการตํากว่าชันสัญญาบัตร ประจําปี 2561 จํานวน 665 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านัน ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปี 2561
ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั่นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการตํากว่าชันสัญญาบัตร ประจําปี 2561 จํานวน 665 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน 88 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ก ดังนี้
– คุณวุฒิปริญญาโท 9 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรี 79 อัตรา

บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน 577 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ข ดังนี้
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 21 อัตรา
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 368 อัตรา
– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 87 อัตรา
– คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 101 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 665 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านัน ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ กองทัพอากาศ เตรียมสอบ ปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ เตรียมสอบ ปี 2561 คลิก!!!

Tags: , , , , ,