HOT@! การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน รวม 34 อัตรา 16-30 มค 2563 สมัครสอบการประปานครหลวง ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน รวม 34 อัตรา 16-30 มค 2563 สมัครสอบการประปานครหลวง ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๓๔ อัตรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ตําแหน่งและคุณวุฒิ
๑. วิศวกรจํานวน ๑๘ อัตรา
๑.๑ วิศวกร (โยธา) จํานวน ๑๘ อัตรา
– ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา

๑.๒ วิศวกร (ไฟฟ้า) (ขึ้นบัญชีสํารองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
– ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง
ผู้สมัครสอบตําแหน่งวิศวกรในสาขาที่กําหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ จะต้องมีใบอนุญาตเป็น
– ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ไม่ต่ํากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัครในกรณีที่
ยังไม่ได้รับใบ กว. จะต้องนํามายืนภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน
ลักษณะงานของตําแหน่งนี้จําเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

๒. นักคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔ อัตรา
– ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)

๓. นักอาชีวอนามัย จํานวน ๑๑ อัตรา
– ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

๔. นิติกร จํานวน ๑ อัตรา
– ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๕. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสํารองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
– ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

กําหนดการรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ (ทุกวัน)

วิธีการสมัครสอบและการชําระเงิน
๑. เปิดรับสมัครทุกวันทาง Internet ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยให้ผู้สมัครอ่านประกาศ ฉบับนี้ รายละเอียดการรับสมัคร และคําแนะนําสําหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนที่จะดําเนินการกรอกใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(๑) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com คลิก “ระบบรับสมัครออนไลน์” เลือกหัวข้อ “กรอกใบสมัครออนไลน์” (ในการสมัครแนะนําให้ใช้ browser Internet Explorer version ๘ ขึ้นไป หรือ Chrome)
(๒) ผู้สมัครสอบต้องแนบไฟล์ในระบบรับสมัครด้วยไฟล์นามสกุล PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน ๑ เมกะไบต์ (MB) ดังนี้
๑) รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ๒) สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
๓) สําเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กําหนดพร้อมลงนาม รับรองสําเนาถูกต้อง หากผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนดังกล่าว ณ วันสมัคร ให้เลือกกรอกข้อมูลในช่อง “ขอส่งผลคะแนน การทดสอบภาษาอังกฤษภายหลัง” ทั้งนี้ เมื่อได้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ กปน. กําหนดแล้ว ให้แนบไฟล์ผลคะแนนฯ โดยระบุเลขประจําตัวประชาชน จํานวน ๑๓ หลัก ชื่อ-นามสกุล และตําแหน่งที่สมัครในระบบ รับสมัคร หัวข้อ “ส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ” ภายในวันที่ กปน. สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!

Tags: , , , ,