HOT! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก กว่า 171 อัตรา 6-24 พฤษภาคม 2561 สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบกว่า 166 อัตรา ประจำปี 2561 วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี 20-23 พค 2561 สมัครสอบ กปภ. ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ล่าสุด! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา) กว่า 166 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
– เข้าไปที่เว็บไซต์ https://job.pwa.co.th
– กรอกข้อความและอัพโหลดไฟล์เอกสารตามที่กําหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา)
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่ กําหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– ตำแหน่งวิศวกร (โยธา) จำนวน 20 อัตรา
– ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 5 อัตรา
– ตำแหน่งวิศวกร (คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งวิศวกร (สิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งวิศวกร (แหล่งน้ำ) จำนวน 5 อัตรา
– ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
– ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
– ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 24 อัตรา
– ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงาน จำนวน 4 อัตรา
– ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 4 อัตรา
– ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 6 อัตรา
– ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
– ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 36 อัตรา
– ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
– ตำแหน่งช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 22 อัตรา
– ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
– ตำแหน่งนิติกร จำนวน 5 อัตรา
– ตำแหน่งวิทยากรฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา (ลูกจ้าง) จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา)
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน ๑๔,๖๙๐ (บาท)

พนักงาน
คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๖,๘๓๐ (บาท) เงินช่วยเหลือค่าน้ําประปา ๓๐๐ (บาท)
คุณวุฒิเนติบัณฑิตไทย อัตราเงินเดือน ๑๗,๘๓๐ (บาท) เงินช่วยเหลือค่าน้ําประปา ๓๐๐ (บาท)

หมายเหตุ กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ถ้าผู้นั้นได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตําแหน่งแล้ว ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเดิม

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
– เข้าไปที่เว็บไซต์ https://job.pwa.co.th
– กรอกข้อความและอัพโหลดไฟล์เอกสารตามที่กําหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)

การประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
กปภ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่ได้ชําระค่าใช้จ่ายในการสมัครถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกําหนดการสอบ วัน เวลาและห้องสอบของแต่ละตําแหน่งให้ทราบภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทาง www.pwa.co.th ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมสอบ ปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมสอบ ปี 2561 คลิก!!!

HOT! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก กว่า 171 อัตรา 6-24 พฤษภาคม 2561 สมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561
ข่างอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศ!! กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก
จำนวน 171 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-24 พ.ค. 2561
ดูรายละเอียดได้ที่ www.pwa.co.th
โทร 02-551-8970 (กองทรัพยากรบุคคล) ส่วนรายละเอียดต่างๆใกล้ๆวันรับสมัครตรวจสอบดูกันอีกทีนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Tags: , , ,