[HOT มาก!!] กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครรวม 621 อัตรา 15 มค- 5 มีค 2558 สมัครงานกองทัพอากาศ 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[HOT มาก!!] กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครรวม 621 อัตรา 15 มค- 5 มีค 2558 สมัครงานกองทัพอากาศ 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557

หลังจากที่ได้ลงข่าวการเปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการ ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 621 อัตรา ของกองทัพอากาศไปแล้ว วันนี้กลับมาเพิ่มเติมกับรายละเอียดการรับสมัคร อาทิคุณวุฒิการศึกษา การสอบคัดเลือกภาควิชาการ และ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบในปี 2558 โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2558

ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการ ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 621 อัตรา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน ๔๗ อัตราโดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ก ดังนี้

– ระดับปริญญาโท ๔ อัตรา
– ระดับปริญญาตรี ๔๓ อัตรา

2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน ๕๗๔ อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรีตามผนวก ข – ๑ และผนวก ข – ๒ ดังนี้
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๒ อัตรา
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๔๔ อัตรา
– ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๒๘ อัตรา

3. ตําแหน่งที่บรรจุ ณ กองบินต่างจังหวัดหรือโรงเรียนการบิน ต้องอยู่รับราชการที่หน่วย ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิขอย้ายได้

คุณวุฒิการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ ต้องมีคุณวุฒิในสาขาตรงตามตําแหน่งที่เปิด รับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สํานักงาน ก.พ.ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้แล้ว

การสมัครสอบ
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่เว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th,http://rtafcareer.thaijobjob.com หรือhttp://www.person.rtaf.mi.thตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าใช้จ่ายจํานวน ๓๕๐ บาท เป็นค่าธรรมเนียมการสอบ ๓๒๐ บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ๓๐ บาท ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยไปชําระเงินค่าสมัครสอบที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชําระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน KTB Online (ต้องเปิดบัญชีของธนาคารกรุงไทย) หรือชําระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ภายในเวลาทําการของธนาคาร (ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ส่งข้อมูลการสมัคร) ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ชําระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว แลจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก)
วัน เวลาสอบ ในวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งสถานที่และหมายเลขห้องสอบให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!! (ตอนนี้ยังสมัครสอบไม่ได้)

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>>
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 5 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 6 คลิก!!!!

Tags: , , , , , ,