HOT มาก!! การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบรวม 20 ตำแหน่ง 14-27 กค 2558 สมัครงานการเคหะแห่งชาติ ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT มาก!! การเคหะแห่งชาติ เปิดสอบรวม 20 ตำแหน่ง 14-27 กค 2558 สมัครงานการเคหะแห่งชาติ ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ ปี 2558

สมัครงานการเคหะแห่งชาติ ปี 2558

ล่าสุด!! การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงานตำแหน่งต่างๆ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://nha.co.th หรือ http://nha.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยรายละเอียดของการรับสมัครผู้สนใจสามารถติดตามขั้นตอนการรับสมัครได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

ประกาศการเคหะแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงาน

การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง เพื่อความมั่นคงทางสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีพนักงานตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งช่างเทคนิค (สำรวจ)
2. ตำแหน่งช่างเทคนิค (ก่อสร้าง)
3. ตำแหน่งสถาปนิก
4. ตำแหน่งวิศวกร (โยธา)
5. ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า)
6. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
7. ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สิน
8. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
9. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (งานคอมพิวเตอร์)
10. ตำแหน่งบุคลากร
11. ตำแหน่งนิติกร
12. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
13. ตำแหน่งนักบัญชี
14. ตำแหน่งเศรษฐกร
15. ตำแหน่งเศรษฐกร (ป.โท)
16. ตำแหน่งพนักงานระบบคอมพิวเตอร์
17. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (บริหารความเสี่ยง)
18. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ติดตามประเมินผล)
19. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม)
20. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์

รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 ตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://nha.co.th หรือ http://nha.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยรายละเอียดของการรับสมัครผู้สนใจสามารถติดตามขั้นตอนการรับสมัครได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…..

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://nha.job.thai.com คลิกเลือกเมนู ใบสมัครออนไลน์ คลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ
2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยส่งหลักฐานการสมัครสอบ คือ สำเนาปริญญาบัตร, ระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records), บัตรประชาชน, หลักฐานทางทหาร, ใบประกอบวิชาชีพ, ใบอนุญาตว่าความ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้สำเนาเอกสารให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” วันที่ ตำแหน่งที่สมัครกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร จากนั้นเลือกวิธีการส่งเอกสาร ดังนี้
2.1. แนบเอกสารมาพร้อมกับใบสมัครออนไลน์ โดยชนิดของไฟล์ จะต้องไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ (MB)
2.2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
* โดยวงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครงาน)
หมายเหตุ: เอกสารจะต้องส่ง ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร หรือ ส่งทางโทรสาร หมายเลข 02 351 7595 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้เอกสารสมัครที่ส่งภายหลัง วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จะไม่ได้รับการพิจารณา
3. กรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์” ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [ต่อไป]
4. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน
หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]
5. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง (เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู “พิมพ์ใบชำระเงิน” ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชนและรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
6. ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์ม “ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment” ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อย แล้ว ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไว้เป็นหลักฐาน

ข้อควรระวัง
ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว

ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ
จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 >>>
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ เตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights