HOT#@! สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กว่า 100 อัตรา 10-25 พฤษภาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT#@! สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กว่า 100 อัตรา 10-25 พฤษภาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจํานวน ๒๒ ตําแหน่งประกอบด้วย ตําแหน่งนักจิตวิทยา ตําแหน่งนักสังคม สงเคราะห์ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ตําแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตําแหน่งพนักงานธุรการ ตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง ตําแหน่งพนักงาน ประจําห้องยา ตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตําแหน่งพนักงานบริการ และตําแหน่งพนักงานบัตรรายงาน โรค ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวง สาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ตําแหน่ง ลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทํา กรอบอัตรากําลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ประกอบคําสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2556 เรื่อง มอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
5. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
7. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งเจ้าพนังานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
14. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
15. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 12 อัตรา
16. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 35 อัตรา
17. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
18. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา
19. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
20. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา
21. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
22. ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒๑ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , ,