HOT@! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครงาน รวม 58 อัตรา 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครงาน รวม 58 อัตรา 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ
ด้วยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัด ส.ป.ก. ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

๒. จํานวนอัตราว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จํานวน ๕๔ อัตรา
๒.๑ ตําแหน่งวิศวกรสํารวจปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒.๒ ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒.๓ ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒.๔ ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน ๔๔ อัตรา
๒.๕ ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน ๑๑ อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ
๑) วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้จะได้รับ เงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ ส.ป.ก. ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด
๒) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศ ส.ป.ก. ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ หรือตามที่ ก.พ. กําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง เช่น USB Flash Drive เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , ,