HOT@! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครงาน รวม 72 อัตรา 15 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครงาน รวม 72 อัตรา 15 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ
ด้วยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัด ส.ป.ก. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จํานวนอัตราว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จํานวน ๗๒ อัตรา
๑. ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
๒. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน ๔ อัตรา
๓. ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน ๕๑ อัตรา
๔. ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน ๑๑ อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://atro.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๕ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Fle ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง เช่น USB Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,