HOT@! สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 2 อัตรา 28 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ 2 อัตรา 28 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ
ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิจากปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ ราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ www.krisdika.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ” หรือ https://krisdika.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , ,