HOT@! สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครงาน รวม 17 อัตรา 1-23 กรกฎาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครงาน รวม 17 อัตรา 1-23 กรกฎาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่าง ปรากฏ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com หัวข้อ “ รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ”
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบ สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้สมัครสามารถชําระเงินได้ ๓ ช่องทาง คือ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,