HOT! สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 16 อัตรา 12 กพ – 2 มีค 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 16 อัตรา 12 กพ – 2 มีค 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ด ถึงวันที่ 6 มีนาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , ,