HOT@! สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครนักประชาสัมพันธ์และนักวิชาการตรวจสอบภายใน 7-28 พฤษภาคม 2563




( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครนักประชาสัมพันธ์และนักวิชาการตรวจสอบภายใน 7-28 พฤษภาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนด อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรม ในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตรา เงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัด กระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๒. ตําแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ ตําแหน่ง

๕. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง หัวข้อ “ระบบรับสมัครสอบออนไลน์” หรือ http://paladmof.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,