HOT@! สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบ 36 อัตรา 13 กพ – 4 มีค 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบ 36 อัตรา 13 กพ – 4 มีค 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จํานวนตําแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
ตําแหน่งประเภทวิชาการ
๒.๑ ตําแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จํานวน ๑๔ อัตรา
๒.๒ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒.๓ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒.๔ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จํานวน ๒ อัตรา
๒.๕ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา
๒.๖ ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา

ตําแหน่งประเภททั่วไป
๒.๗ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน ๑ อัตรา
๒.๘ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน ๒ อัตรา
๒.๔ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน ๒ อัตรา
๒.๑๐ ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จํานวน ๑๑ อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://mnre.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
(๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และเมื่อยืนยันข้อมูลที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม การชําระเงินในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights