HOT@! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่นๆ 11 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT@! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่นๆ 11 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ประกาศสํานักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ด้วยสํานักงานสถิติแห่งชาติ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://nso.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงาน สถิติปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน” หรือเว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ http://www.nso.go.th/ หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่นหรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๔.๒ นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลา ทําการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในหลักฐานการชําระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาที่ชําระเงิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากที่ชําระเงินแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,