HOT! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 อัตรา 6-10 กพ 2560 สมัครสำนักงานสถิติแห่งชาติ 60
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 อัตรา 6-10 กพ 2560 สมัครสำนักงานสถิติแห่งชาติ 60
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-02-08 at 2.07.15 PMล่าสุด! สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2141 7306 หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ..

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ ศูนย์/สำนัก/กลุ่มงาน ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 18 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา

ลักษณะงาน
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั้งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น และรวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2141 7306

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,