Hot!!! สํานักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครรวม 22 อัตรา 25 พค – 15 มิย 2558 สมัครงานสํานักงานศาลยุติธรรม ปี 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Hot!!! สํานักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครรวม 22 อัตรา 25 พค – 15 มิย 2558 สมัครงานสํานักงานศาลยุติธรรม ปี 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/05/2558

สมัครงานสํานักงานศาลยุติธรรม ปี 2558

สมัครงานสํานักงานศาลยุติธรรม ปี 2558

ล่าสุด!! สํานักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง  22 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://ojoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสามารถนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้มีการชําระค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น….

ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 มอบหมายให้สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตการ จำนวนตำแหน่งว่าง  22 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500
ประเภท : นักวิชาการ
ระดับการศึกษา :
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ (ตามคุณวุฒิที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง) โดยสามารถตรวจสอบคุณวุฒิได้ที่ระบบรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ.
(e-accreditation.ocsc.go.th) หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่) หรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
(มติก.ศ. ครั้งที่ 1/2558 ) หรือ
3. เป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตําแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานสํานักงานศาลยุติธรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (มติก.ศ. ครั้งที่ 1/2558 )

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ http://ojoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสามารถนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้มีการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

สํานักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ สํานักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรมอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th และ http://ojoc.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

สมัครงานคลิก!!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights