HOT! โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ ชาย/หญิง กว่า 206 อัตรา 18 เมษา – 4 พค 2561 สมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

HOT! โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ ชาย/หญิง กว่า 206 อัตรา 18 เมษา – 4 พค 2561 สมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
ล่าสุด! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนรวมกว่า ๒๐๖​ อัตรา โดยผู้สมัครต้ององสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ / กศน.) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ผู้สนใจสามารถสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓.๒ ผู้สนใจสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เมนูข่าว > สมัครงาน-ประกาศ > โรงเรียนไปรษณีย์

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระยะเวลา การศึกษา ๑ ปี จํานวน ๒๐๖ คน แบ่งเป็นชาย ๑๒๔ คน หญิง ๘๒ คน จึงกําหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

๑. คุณวุฒิการศึกษา
๑.๑ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ / กศน.)
๑.๒ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

การสมัครสอบ
๓.๑ กําหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๓.๒ ผู้สนใจสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เมนูข่าว > สมัครงาน-ประกาศ > โรงเรียนไปรษณีย์

๓.๒.๑ ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF
ที่รับรองสําเนาถูกต้อง ดังต่อไปนี้ – ไฟล์ภาพถ่ายสี (ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา) หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่
แว่นตาดํา ไม่ปรับแต่งภาพ และถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน – สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (หน้า/หลัง) ที่ระบุวันที่สําเร็จการศึกษา และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร สําเนาหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหาร กองประจําการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้อง
เป็นทหาร ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด ก่อนที่จะดําเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัคร ใหม่โดยเด็ดขาด)
๓.๒.๒ พิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินลงบนกระดาษ A4 หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบไฟล์เพื่อติดต่อขอชําระเงิน ณ ที่ทําการไปรษณีย์ ๓.๓ ชําระเงินค่าสมัครสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท ณ ที่ทําการไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

อ่านรายแนวข้อสอบเก่านักเรียนไปรญณีย์ เตรียมสอบ ปี 2561 >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านแนวข้อสอบเก่านักเรียนไปรญณีย์ เตรียมสอบ ปี 2561 คลิก!!!

Tags: , , , ,