[ลับ!] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) รวมตัวอย่างแนวข้อสอบอาสาพัฒนา เตรียมสอบ ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

[ลับ!] แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2560 ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) รวมตัวอย่างแนวข้อสอบอาสาพัฒนา เตรียมสอบ ปี 2560
Screen Shot 2017-05-17 at 4.36.28 PMรวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) เตรียมสอบในปี 2560 มีเนื้อหาของแนวข้อสอบทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาชุมชน บทสรุปผลกระทบทางสังคม ความรู้เกี่ยวกับลักษณะชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนที่อ่อนแอ แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย การลงโทษและโทษทางวินัย ของอาสาพัฒนา (อสพ.) ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาพัฒนา (อสพ.) แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ การแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน และแนวข้อสอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) กับกรมการพัฒนาชุมชน ในปี 2560 ต้องรู้!!

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความก้าวหน้าและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน
ข. พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน
ค. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงใด ?
ก. กระทรวมหาดไทย
ข. กระทรวการท่องเทียวและกีฬา
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงสาธารณสุข

ข้อที่ 3. “สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ” จัดเป็น…………ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. วิสัยทัศน์
ข. พันธกิจ
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์
ง. หน้าที่

ข้อที่ 4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ข. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
ค. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
ง. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ข้อที่ 5. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ
ข. ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
ค. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ง. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ข้อที่ 6. ข้อใดจัดเป็นยุทธศาสตรการสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ของแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ?
ก. การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
ข. บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
ค. ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
ง. พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ข้อที่ 7. การตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์จัดเป็นเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ตามข้อใด ?
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

ข้อที่ 8. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 หมวด 13 กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข. อำนวยความเป็นธรรมของสังคม
ค. ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. ข้อใดคือ วิสัยทัศน์ ของกระทรวงมหาดไทย ?
ก. เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน
ข. เป็นกระทรวงหลักในการกำกับดูแล จัดระบบการบริหารการปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่
ค. เป็นกระทรวงหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ
ง. เป็นกระทรวงหลักในการอำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่

ข้อที่ 10. ข้อใดคือเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศฯ
ก. ราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่น มีการจัดระบบความสัมพันธ์และการบริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ข. ประชาชนมีหลักประกันด้านความปลอดภัยจากระบบบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีมาตรฐานตามหลักสากล
ค. ระบบการรักษาความมั่นคงภายในมีประสิทธิภาพสูง
ง. กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการอำนวยความเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของประชาชน และมีหลักประกันด้านความเป็นธรรมให้กับประชาชน

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “อาสาพัฒนา” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ได้ชัดเจนที่สุด ?
ก. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ข. บุคคลที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน ตำบล
ค. บุคคลที่ถูกเลือกสรรโดยชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอาสาพัฒนา
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ถูกประกาศใช้ในวันที่เท่าไหร่ ?
ก. วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2540
ข. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540
ค. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ง. วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540

ข้อที่ 3. หน่วยงานตามข้อใดมีหน้าที่ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและแต่งตั้งเป็น อสพ. ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กรมการพัฒนาชุมชน
ง. กรมการจัดหางาน

ข้อที่ 4. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของ อสพ. ตามระเบียบนี้ ?
ก. เป็นผู้มีภาระผูกพันในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
ข. เป็นผู้มีความสมัครใจที่จะอาสาพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชนบทตามระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
ค. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ง. มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อที่ 5. หลังจากถูกแต่งตั้งเป็น อสพ. ก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาต้องถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เป็นระยะเวลากี่ปี ?
ก. เป็นระยะเวลาหนึ่งปี
ข. เป็นระยะเวลาสองปี
ค. เป็นระยะเวลาสามปี
ง. เป็นระยะเวลาสี่ปี

ข้อที่ 6. การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานของ อสพ. ภายในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอเดียวกัน ต้องกระทำตามความจำเป็น และต้องอยู่ในดุลยพินิจของบุคคลตามข้อใด ?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

ข้อที่ 7. จากข้อที่ 6 การเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานระหว่างจังหวัดต้องอยู้ในดุลพินิจของ…….?
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อที่ 8. ตามระเบียบนี้ อสพ. มีหน้าที่ตามข้อใด ?
ก. สนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านและตำบล ในการจัดระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท และร่วมวางแผนพัฒนาตำบล
ข. ให้การศึกษาแก่ชุมชนโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน
ค. พัฒนาองค์กรและอาสาสมัคร ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ ให้คำแนะนำแก่ อสพ. ขณะปฏิบัติงานโดยใกล้ชิด ?
ก. นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ข. พัฒนาการจังหวัด
ค. พัฒนาการกิ่งอำเภอหรือพัฒนาการอำเภอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อสพ. ในช่วงเวลาหนึ่งปี ?
ก. พัฒนากรท้องที่ที่ อสพ. ปฏิบัติหน้าที่
ข. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอำเภอ

ข้อที่ 11. โทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 มีกี่สถาน ?
ก. โทษทางวินัยมี 3 สถาน
ข. โทษทางวินัยมี 4 สถาน
ค. โทษทางวินัยมี 5 สถาน
ง. โทษทางวินัยมี 6 สถาน

ข้อที่ 12. ในกรณีที่ อสพ. กระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จะถูกผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อใด ?
ก. สั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรืองดจ่ายค่าตอบแทนปลายปี
ข. ปลดออก โดยไต่สวนก่อน
ค. ปลดออก โดยไม่ไต่สวนก่อน
ง. ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ข้อที่ 13. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ ?
ก. ต้องอุทธรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ข. ต้องอุทธรณ์ภายในหกสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ค. ต้องอุทธรณ์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
ง. ต้องอุทธรณ์ภายในร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ

ข้อที่ 14. อสพ. จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมการพัฒนาชุมชนตามข้อใด ?
ก. ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมก่อนส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่
ข. วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีและครบกำหนดเวลาหนึ่งปี
ค. อสพ. มีสิทธิลากิจส่วนตัว ลาป่วย หรือลาคลอดบุตรได้
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15. อสพ. ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีแล้ว และมีผลงานดีเด่นอาจได้รับการพิจารณาจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละกี่ปี ?
ก. คราวละหนึ่งปี
ข. คราวละสองปี
ค. คราวละสามปี
ง. คราวละห้าปี

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือบริบทภายในของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้ ?
ก. ขนาดของกำลังแรงงานเริ่มลดลง
ข. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ค. ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ข้อใดคือบริบทภายนอกของการเปลี่ยนแปลงทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่นี้ ?
ก. การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ข. ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
ค. ภาคบริการตองปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใด อยู่ใน 6 ยุทธศาสตร์หลัก ของกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ?
ก. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ค. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4. ข้อใด ถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ของกรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ?
ก. คน
ข. เศรษฐกิจ
ค. สิ่งแวดล้อม
ง. ศาสนา

ข้อที่ 5. ข้อใด ถือเป็นเป้าหมาย ประเทศไทยในอนาคต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้ ?
ก. หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
ข. ความเหลื่อมล้ำน้อยลง มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพทั่วถึง
ค. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม (การลงทุนเพื่ออนาคตประเทศไทย) ?
ก. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ข. การสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่
ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ง. การพัฒนาสินค้า OTOP

ข้อที่ 7. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา (ศักยภาพการแข่งขันสู่ประเทศรายได้สูง) ?
ก. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
ข. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ค. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิตอล
ง. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

ข้อที่ 8. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร ?
ก. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร
ค. การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ง. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร

ข้อที่ 9. ข้อใด ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ?
ก. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
ข. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
ค. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ง. การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

ข้อที่ 10. ข้อใด ไม่ใช่แนวทาง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ?
ก. การพัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ
ข. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ค. การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ง. การสร้างความอยู่ดี มีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
ข้อที่ 1. บุคคลตามข้อใดมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ?
ก. อาสาพัฒนาชุมชน
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน
ง. รัฐมนตรี

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่ระเบียบที่อยู่ในหมวด 1 การดําเนินงานตามระเบียบนี้ ?
ก. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็น อช. ในหมู่บ้าน หรือผู้นํา อช. ในระดับตําบลของตนโดยสมัครใจ
ข. ให้จัดฝึกอบรม ปฐมนิเทศ หรือประชุมสัมมนา อช. และผู้นํา อช. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
ค. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการอาสาพัฒนาชุมชนและประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานของรัฐ
ง. ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบลประสานงานให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกบุคคล

ข้อที่ 3. ในหมู่บ้านหนึ่งต้องมีอาสาพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่ากี่คน ?
ก. สองคน
ข. สามคน
ค. สี่คน
ง. ห้าคน

ข้อที่ 4. อาสาพัฒนาชุมชนต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด ?
ก. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
ข. เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ค. เป็นข้าราชการประจํา พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ง. มีภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นประจําในหมู่บ้านนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ประสานงานการคัดเลือกผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน ?
ก. กํานัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. พัฒนากร
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 6. ในกรณีที่ อช. หรือ ผู้นํา อช. พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ต้องมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยู่กี่วัน ถึงต้องดําเนินการคัดเลือกขึ้นใหม่แทนคนเก่า ?
ก. สามสิบวัน
ข. หกสิบวัน
ค. เก้าสิบวัน
ง. ร้อยยี่สิบวัน

ข้อที่ 7. อาสาพัฒนาชุมชนมีหน้าที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกตามข้อใด ?
ก. ช่วยเหลือ สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาองค์กร
ข. เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ
ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลหรือทางราชการมอบหมาย
ง. กระตุ้นให้องค์กรรู้สภาพปัญหาและสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้เอง

ข้อที่ 8. การประชุมผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน จะจัดเป็นประจําทุกสิ้นงวดปฏิบัติงาน เพื่อเหตุผลตามข้อใด ?
ก. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข. รับคำสั่งงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. วางแผนการดําเนินงาน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ค

ข้อที่ 9. ผู้ใดมีอำนาจลงนามในบัตรประจําตัวอาสาพัฒนาชุมชน ?
ก. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. กำนัน
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ข้อที่ 10. เวทีพูดคุยของอาสาพัฒนาชุมชนที่พัฒนากรผู้รับผิดชอบตําบลประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบลจัดให้อาสาพัฒนาชุมชนคือเวทีตามข้อใด ?
ก. เวทีประชาคมหมู่บ้าน
ข. เวทีประชาคมตำบล
ค. เวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน
ง. เวทีประชาคมประธานอาสาพัฒนาชุมชน

ข้อที่ 11. ข้อใดไม่จัดอยู่ในหมวดที่ 1 การดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ?
ก. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสเป็น อช. ในหมู่บ้าน หรือผู้นํา อช. ในระดับตําบลของตนโดยสมัครใจ
ข. ให้จัดฝึกอบรม ปฐมนิเทศ หรือประชุมสัมมนา อช. และผู้นํา อช. เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และสามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับการอาสาพัฒนาชุมชนและประสานการดําเนินงานกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ง. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการหางาน ในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนอยู่

ข้อที่ 12. การประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือเอกชนอื่นๆ เป็นหน้าที่ของบุคคลตามข้อใด ?
ก. อาสาพัฒนาชุมชน
ข. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
ค. พัฒนากร
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551
ข้อที่ 13. “Community Organization Network Center” คือ ?
ก. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ข. ศูนย์องค์การชุมชน
ค. ศูนย์องค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชน
ง. ศูนย์ผู้แทนองค์การชุมชน

ข้อที่ 14. การกำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนเป็นหน้าที่ของบุคคลตามข้อใด ?
ก. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. คณะกรรมการกลาง
ง. คณะกรรมการพัฒนาชุมชน

ข้อที่ 15. ตามระเบียบนี้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนมีกี่ระดับ ?
ก. มีสองระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล
ข. มีสามระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
ค. มีสี่ระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
ง. มีห้าระดับ คือ ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

ข้อที่ 16. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในแต่ละระดับมีภารกิจตามข้อใด ?
ก. บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนระดับประเทศ ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนจังหวัด และแผนพัฒนาประเทศ
ข. ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนจังหวัดในการดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม
ค. ประสานงาน และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
ง. ส่งเสริม และประสานให้มีการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ข้อที่ 17. คณะทำงานส่งเสริม ศอช.ต. มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ศอช.ต. ตามข้อใด ?
ก. สนับสนุนภารกิจของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ข. เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่คณะกรรมการ
ค. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการร้องขอ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18. การตามสนับสนุน และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนอย่างใกล้ชิดเป็นหน้าที่ของ ?
ก. คณะกรรมการ
ข. ประธานคณะกรรมการ
ค. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ จังหวัด และศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต
ง. พัฒนากร

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งอาสาพัฒนา (อสพ.) เตรียมสอบในปี 2560

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

จัดส่งทางอีเมลเป็นไฟล์เอกสา สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาประกอบด้วย

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ การแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างกรมการพัฒนาชุมชน
– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้า แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของอาสาพัฒนา (อสพ.)
– ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย การลงโทษและโทษทางวินัย ของอาสาพัฒนา (อสพ.)
– ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของอาสาพัฒนา (อสพ.)

แนวข้อสอบทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (พร้อมเฉลย)
– ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาชุมชน บทสรุปผลกระทบทางสังคม
– ความรู้เกี่ยวกับลักษณะชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนที่อ่อนแอ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อัพเดทปี 2560 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดใหม่ (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป (ด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน ชุดที่ 1-2 (พร้อมเฉลย)

รวมทั้งหมดทุกวิชา ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

Tags: , , , ,