LOAD! แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ พร้อมเฉลย 2557 รวมข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

LOAD! แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ พร้อมเฉลย 2557 รวมข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ 57

แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสังเขป อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งวิสัยทัศน์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง…..

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง [ชุดที่ 1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ชัดเจนที่สุด ?

ก. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในบริเวณทะเลและ ชายฝั่ง
ข. สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในบริเวณทะเลและ ชายฝั่ง
ค. สิ่งที่มีอยู่หรือที่มนุษย์สร้างขึ้นในบริเวณทะเลและ ชายฝั่ง
ง. สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นในบริเวณทะเลและ ชายฝั่ง

ข้อที่ 2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรวมงานที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากหน่วยงานใด ?
ก. กรมประมง
ข. กรมป่าไม้
ค. กรมพัฒนาที่ดิน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3. ข้อใดคือสาเหตุที่ต้องจัดตั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น ?
ก. เนื่องจากพื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็ว
ข. เนื่องจากแหล่งปะการังและหญ้าทะเลเสื่อมโทรม
ค. เนื่องจากการมีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมจนส่งผลกระทบต่างๆต่อทะเล
ง. เนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่มีเอกภาพ ขาดการบูรณาการ และไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

ข้อที่ 4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สังกัดกระทรวงใด ?
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการท่องเทีียวและกีฬา
ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ง. กระทรวงคมนาคม

ข้อที่ 5. ข้อใดคือภาระกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ?
ก. อนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
ข. ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ค. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 6. ข้อใดไม่ใช่จรรยาข้าราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ?
ก. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ข. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ค. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ง. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ข้อที่ 7. จากมาตรฐานจริยธรรมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “D-Democracy” มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
ข. ใส่ใจความเป็นมนุษย์
ค. ไม่หยุดความคิดสร้างสรรค์
ง. จัดการทรัพยากรอย่างมืออาชีพ

ข้อที่ 8. ข้อใดไม่ใช่ภาระกิจหลักของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ?
ก. เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
ข. เสนอแนะแหล่งอันควรอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา คุ้มครอง ควบคุม ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ค. เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการเตือนภัยซึนามิ
ง. กำกับ ดูแล ประเมินผล และติดตามตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ มาตรการ

ข้อที่ 9. ข้อใดให้ความหมายของ “เกลียวคลื่นสีเหลืองทอง” ในสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ชัดเจนที่สุด
ก. หมายถึงทะเลทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ
ข. หมายถึงพื้นที่ดินชายทะเล จะได้รับการจัดการดูแลการใช้ประโยชน์และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ค. หมายถึงตัวแทนของป่าชายเลนที่ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งผลิตสัตว์น้ำ รวมทั้งป้องกันพื้นที่ชายฝั่งโดยระบบนิเวศป่าชายเลนจะได้รับการ อนุรักษ์ และฟื้นฟู และบริหารจัดการให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ง. หมายถึงตัวแทนของสัตว์ทะเลที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อที่ 10. ข้อใดให้ความหมายของ ” โลมาคู่สีขาว” ในสัญลักษณ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ชัดเจนที่สุด
ก. หมายถึงทะเลทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ
ข. หมายถึงพื้นที่ดินชายทะเล จะได้รับการจัดการดูแลการใช้ประโยชน์และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ค. หมายถึงตัวแทนของป่าชายเลนที่ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งผลิตสัตว์น้ำ รวมทั้งป้องกันพื้นที่ชายฝั่งโดยระบบนิเวศป่าชายเลนจะได้รับการ อนุรักษ์ และฟื้นฟู และบริหารจัดการให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ง. หมายถึงตัวแทนของสัตว์ทะเลที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อที่ 11. บุคคลใดคืออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคนปัจจุบัน ?
ก. นายชลธิศ สุรัสวดี
ข. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
ค. นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
ง. ผิดทุกข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “ข้าราชการพลเรือน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551ได้ชัดเจนที่สุด
ก. บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
ข. ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ค. ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือน และพนักงานบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น
ง. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 2. “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” มีประธานคือ
ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อที่ 3. “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” มีชื่อเรียกโดยย่อว่า
ก. เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.”
ข. เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.”
ค. เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.”
ง. เรียกโดยย่อว่า “ค.ก.พ.”

ข้อที่ 4. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ
ข. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน
ค. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
ง. ถุกทุกข้อ

ข้อที่ 5. ตามมาตราที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” มี………………..เป็นผู้บังคับบัญชา
ก. เลขาธิการ ก.พ.ร
ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. รองนายกรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 6. ตามมาตราที่ 12 ก.พ. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า…………….
ก. ก.พ.ร.
ข. ก.พ.ร. วิสามัญ
ค. อ.ก.พ.
ง. อ.ก.พ. วิสามัญ

ข้อที่ 7. ตามมาตราที่ 16 อ.ก.พ. กระทรวง มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม
ข. พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ภายในกรม
ค. พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ง. พิจารณาเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการในกรมนั้น

ข้อที่ 8. ตามมาตราที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือเรียกโดยย่อว่า “สำนักงาน ก.พ.” มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงาน
ข. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาคแรงงานเอกชน
ค. พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ง. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับจัดทำยุทธศาสตร์ ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับภาคแรงงานเอกชน

ข้อที่ 9. ตามลักษณะ 2ของพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีชื่อย่อว่า
ก. เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.”
ข. เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ธ.”
ค. เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ค.”
ง. เรียกโดยย่อว่า “ก.ร.ธ.”

ข้อที่ 10. จากข้อที่ 9 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ต้องมีกรรมการกี่คน
ก. ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5คนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา 26
ข. ประกอบด้วยกรรมการจำนวน6คนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา 26
ค. ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7คนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา 26
ง. ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8คนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามมาตรา 26

ข้อที่ 11. กรรมการคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อใด
ก. เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
ข. เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
ค. เป็นกรรมการในองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12. ตามมาตราที่ 26 คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีประธานคือ
ก. กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข. รองประธานศาลฎีกา
ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด
ง. เลขาธิการ ก.พ.

ข้อที่ 13. ตามพระราชบัญญัตินี้ ข้าราชการพลเรือนมีอยู่กี่ประเภท
ก. ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท
ข. ข้าราชการพลเรือนมี 3 ประเภท
ค. ข้าราชการพลเรือนมี 4 ประเภท
ง. ข้าราชการพลเรือนมี 5 ประเภท

ข้อที่ 14. ตามมาตราที่ 31คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 115
ข. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 124
ค. พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 129
ง. ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 15. ตามมาตราที่ 63 ของพระราชบัญญัตินี้ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 17ปี
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18ปี
ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 19ปี
ง. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20ปี

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ด่วน !! จำหน่าย E-Book แนวข้อสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ เตรียมสอบในปี 2557

รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000 % )
แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี
จัดส่งทางอีเมลเป็น E-book ไฟล์เอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้ทันที

ในราคาเพียงชุดละ 389 บาท

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

เนื้อหาที่จำหน่ายประกอบด้วย
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(พร้อมเฉลย)
– ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสังเขป
– อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
– ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
– วิสัยทัศน์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปในปี 2557
(พร้อมเฉลย)
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม
(พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)
ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้

ทุกข้อมีเฉลยพร้อมคำอธิบาย

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก!

จะมัวเสียเวลานั่งอ่านหนังสือเป็นกองๆทำไม

ในเมื่อมีแนวข้อสอบเก่าๆ ให้ลองทำ

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights