NEW@! กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 15 อัตรา 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 15 อัตรา 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) เจ้าพนักงานขนส่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)
ด้วยกรมการขนส่งทางบกประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง นักวิชาการขนส่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) เจ้าพนักงานขนส่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่รับสมัคร
๑. นักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๔,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๔,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. เจ้าพนักงานขนส่ง กลุ่มงานบริการ จํานวน ๒ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๐๐ บาท/เดือน
๔. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ จํานวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๑,๒๕๐ บาท/เดือน
๕. ช่างตรวจสภาพรถ กลุ่มเทคนิคทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๑,๒๕๐ บาท/เดือน
***วุฒิการศึกษา ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com
(๒) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น USB Flash Drive เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอก ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
(๔) ให้นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ภายในวันและเวลาทําการของ ธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด
(๕) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตําแหน่งละ ๓๕๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และ ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จํานวน ๓๐ บาท
(ุ๖) เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว หลังจากปิดรับสมัครกรมการขนส่งทางบก จะกําหนดเลขประจําตัวผู้สมัครให้ตามลําดับที่ของการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขประจําตัวผู้สมัครได้ที่ https://dlt.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,