NEW@! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครงาน รวม 24 อัตรา 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครงาน รวม 24 อัตรา 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อัตราเงินเดือน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด และตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ 0
(๑) เปิดเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ www.personnelLcdd.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน” หรือ https://cdd.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ใน ขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File PDF ลงในคอมพิวเตอร์ หรือสื่อบันทึกข้อมูล เช่น USB Flash Drive เป็นต้น เพื่อเก็บไว้พิมพ์ในภายหลังได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: ,