NEW@! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครงาน รวม 32 อัตรา 14-20 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบกรมการแพทย์ ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครงาน รวม 32 อัตรา 14-20 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบกรมการแพทย์ ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการและตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ด้วย กรมการแพทย์จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิค การแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ตําแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักเทคนิค การแพทย์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ ตําแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
๑.๑.๑ ตําแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๒ ตําแหน่ง
๑.๑.๒ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๙ ตําแหน่ง
๑.๑.๓ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๓ ตําแหน่ง
๑.๑.๔ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๕ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๖ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
๑.๑.๔ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๐ ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๑ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๒ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๓ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๒ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๔ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๕ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๖ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัดปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๗ ตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๘ ตําแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง
๑.๑.๑๙ ตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลสงฆ์)
– จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุครั้งแรก ๑ ตําแหน่ง

กําหนดการ และวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการตาม ขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dms.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะ กําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,