NEW@! กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครงาน รวม 29 อัตรา 19-25 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบกรมทรัพยากรธรณี ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครงาน รวม 29 อัตรา 19-25 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครสอบกรมทรัพยากรธรณี ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมทรัพยากรธรณี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนด ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มงานบริการ จํานวน ๑ ตําแหน่ง ๑ อัตรา
๑. พนักงานพิพิธภัณฑ์ จํานวน ๑ อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จํานวน ๖ ตําแหน่ง ๖ อัตรา
๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จํานวน ๑ อัตรา
๒. ช่างไฟฟ้า จํานวน ๑ อัตรา
๓. ช่างก่อสร้าง จํานวน ๑ อัตรา
๔. ช่างศิลป์ จํานวน ๑ อัตรา
๕. นายช่างก่อสร้าง จํานวน ๑ อัตรา
๖. นายช่างศิลป์ จํานวน ๑ อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน ๓ ตําแหน่ง ๒๒ อัตรา
๑. นักธรณีวิทยา จํานวน ๑๙ อัตรา
๒. นักวิชาการทรัพยากรธรณี จํานวน ๒ อัตรา
๓. ภัณฑารักษ์ จํานวน ๑ อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th หัวข้อ “สมัครสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ https://dmr.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และเมื่อยืนยันข้อมูลที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มการชําระ เงินภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครสอบในครั้งแรกที่กรอกไว้สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,