NEW@! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 43 อัตรา 5-18 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมที่ดิน ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 43 อัตรา 5-18 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมที่ดิน ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมที่ดินจะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๔ ตําแหน่ง รวม ๔๓ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dot.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ https://dot.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น ไว้เพื่อดําเนินการพิมพ์ภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,