NEW! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ รวม 55 อัตรา 21 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 สมัครงานกรมที่ดิน 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ รวม 55 อัตรา 21 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563 สมัครงานกรมที่ดิน 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ด้วยกรมที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และ ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๔.๓ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด ความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
(๒) ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน ตําแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงขึ้นไป

๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,