NEW@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงานรวม 39 อัตรา 1-15 สิงหาคม 2562 สมัครงานกรมท่าอากาศยาน ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงานรวม 39 อัตรา 1-15 สิงหาคม 2562 สมัครงานกรมท่าอากาศยาน ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง
ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง รวม ๓๙ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบ คัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจํา นํามาใช้สอบ คัดเลือกกับลูกจ้างชั่วคราวโดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งต่าง ๆ โดยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. สังกัดและตําแหน่งที่รับสมัคร
๑) กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒) กลุ่มควบคุมมาตรฐานทรัพยากร
ตําแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๓) สํานักงานเลขานุการกรม
๓.๑) ตําแหน่งพนักงานธุรการ
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๓ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
๓.๒) ตําแหน่งบุคลากร
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๕ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๔) กองก่อสร้างและบํารุงรักษา
๔.๑) ตําแหน่งพนักงานธุรการ
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
๔.๒) ตําแหน่งนายช่างโยธา
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
๔.๓) ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า CCTV
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๓ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
๔.๔) ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
๔.๕) ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท
๔.๖) ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
๔.๗) ตําแหน่งวิศวกรโยธา
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๓ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๔.๘) ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๔.๙) ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๔.๑๐) ตําแหน่งสถาปนิก
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๓ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๕) กองคลัง
๕.๑) ตําแหน่งพนักงานธุรการ
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท
๕.๒) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๕.๓) ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๔ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๖) กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน
๖.๑) ตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๓ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๖.๒) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยาน https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง”
(๒) กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ซึ่งทางระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระ เงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อนําไปพิมพ์แบบฟอร์ม การชําระเงินในภายหลัง
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไป พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
ให้ผู้สมัครนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลาทํา การของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights