NEW@! กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน รวม 90 อัตรา 21 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมธนารักษ์ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน รวม 90 อัตรา 21 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมธนารักษ์ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน
การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทําของ
ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทําของ จํานวน ๔๒ ตําแหน่ง รวม ๙๐ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียน การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทําของ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัครสอบ
กําหนดการ และวิธีการรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-serice” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ job online” หรือ https://treasury.thaijobjob.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , ,