NEW@! กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครงาน รวม 10 ตำแหน่ง 20 เมษา – 15 พค 2563 สมัครสอบกรมบัญชีกลาง ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครงาน รวม 10 ตำแหน่ง 20 เมษา – 15 พค 2563 สมัครสอบกรมบัญชีกลาง ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับโอนข้าราชการ
ด้วยกรมบัญชีกลางมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน มาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสังกัดกรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่จะรับโอน หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
๑.๑ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ จํานวน ๔๔ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
๑.๒ ตําแหน่งนักบัญชี ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ จํานวน ๗ อัตรา รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒
๑.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน จํานวน ๑๐ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ต

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอโอน
๒.๑ เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการถูกดําเนินการทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการถูกลงโทษหรือ เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือทางแพ่ง หรือทางอาญา
๒.๓ เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสังกัดเดิม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๔ เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรืออยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนกรณีลาศึกษาต่อ ๒.๕ เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะโอนได้ทันที โดยไม่มีข้อผูกมัดกับส่วนราชการ

๓. การแสดงความประสงค์ขอโอน
๓.๑ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการขอโอน
(๑) แบบคําร้องขอโอนมารับราชการสังกัดกรมบัญชีกลาง (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๔) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
(๒) สําเนา ก.พ. ๗ ที่เป็นปัจจุบัน จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนา
(๓) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcripts) หรือสําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนา
(๔) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมรับรองสําเนา ๓.๒ วัน เวลา และสถานที่ยื่นความประสงค์
ผู้ประสงค์ขอโอนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการขอโอน ตามข้อ ๓.๑ ผ่านช่องทาง e-mail : personalacgd.go.th หรือทางไปรษณีย์ ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล (อาคาร ๓ ชั้น ๗) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , ,