NEW! กรมประมง เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 20 อัตรา 14 กพ – 7 มีค 2560 สมัครงานกรมประมง ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมประมง เปิดรับสมัครเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 20 อัตรา 14 กพ – 7 มีค 2560 สมัครงานกรมประมง ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-02-05 at 9.17.14 AMล่าสุด! กรมประมง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th และ www.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศกรมประมง
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

ด้วยกรมประมงจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านประมง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th และ www.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , , ,