NEW@! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 19 อัตรา 23-31 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมป่าไม้ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 19 อัตรา 23-31 กรกฎาคม 2561 สมัครสอบกรมป่าไม้ 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วย กรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๔ ตําแหน่ง รวม ๑๙ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ
(๐๑) ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน ๑ อัตรา
(๑๒) เจ้าหน้าที่การเกษตร จํานวน ๑ อัตรา
(๐๓) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๔ อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
(๐๔) พนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน ๖ อัตรา
(๐๕) ช่างสํารวจ จํานวน ๑ อัตรา
(๐๖) นายช่างสํารวจ จํานวน ๒ อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๐๗) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
(๐๘) นักวิชาการป่าไม้ จํานวน ๓ อัตรา

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วิธีการรับสมัคร
(๑) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนและยืนยันแล้วจะแก้ไขข้อมูลอีกไม่ได้ หากมีการกรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสําคัญคือ ชื่อ-สกุล หรือเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้แจ้งขอแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือให้สํานักบริหารกลาง แก้ไขภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
(๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น flash drive เป็นต้น
(๓) ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , , , ,