NEW@! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 14 อัตรา 15-22 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมป่าไม้ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 14 อัตรา 15-22 มีนาคม 2562 สมัครสอบกรมป่าไม้ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้วย กรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ กรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่ง พนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๔ ตําแหน่ง รวม ๑๔ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง
กลุ่มงานบริการ
(๐๑) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๒ อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
(๐๒) ช่างสํารวจ จํานวน ๑ อัตรา
(๐๓) พนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน ๑๐ อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๐๔) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จํานวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วิธีการรับสมัคร
(๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนและยืนยันแล้วจะแก้ไขข้อมูลอีกไม่ได้ หากมีการกรอก ข้อมูลผิดพลาดในสาระสําคัญคือ ชื่อ-สกุล หรือเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้แจ้งขอแก้ไขข้อมูล เป็นหนังสือให้สํานักบริหารกลาง แก้ไขภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒)
(๒) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๖ แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น flash drive เป็นต้น
(๓) ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,