NEW! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 197 อัตรา 15-23 พฤษภาคม 2560 สมัครสอบกรมป่าไม้ ปี 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 197 อัตรา 15-23 พฤษภาคม 2560 สมัครสอบกรมป่าไม้ ปี 2560
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
Screen Shot 2017-05-04 at 8.47.00 PMล่าสุด! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2560 โดยเปิดเว็บไซด์ https://forest.job.thai.com หรือ www.forest.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบจากเว็บไซต์ https://forest.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป..

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วย กรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 22 ตําแหน่ง รวม 197 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
(1) ตำแหน่งเจ้าพนกงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี จํานวน 5 อัตรา
(3) ตำแหน่งเจ้าหน้าทีธุรการ (ปวช.) จํานวน 4 อัตรา
(4) ตำแหน่งเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน 4 อัตรา
(5) ตำแหน่งเจ้าหน้าทีการเกษตร จํานวน 8 อัตรา
(6) ตำแหน่งเจ้าหน้าทีธุรการ (ม.3) จํานวน 9 อัตรา
(7) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จํานวน 100 อัตรา
(8) ตำแหน่งผ้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 17 อัตรา
(9) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า จํานวน 11 อัตรา
(10) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา
(11) ตำแหน่งนายช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา
(12) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จํานวน 2 อัตรา
13) ตำแหน่งช่างเขียนแผนที่ จํานวน 1 อัตรา
(14) ตำแหน่งช่างสํารวจ จํานวน 3 อัตรา
(15) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จํานวน 1 อัตรา
(16) ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 10 อัตรา
(17) ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จํานวน 2 อัตรา
(18) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จํานวน 1 อัตรา
(19) ตำแหน่งนิติกร จํานวน 6 อัตรา
(20) ตำแหน่งบุคลากร จํานวน 3 อัตรา
(21) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
(22) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 ตําแหน่ง รวม 197 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2560 โดยเปิดเว็บไซด์ https://forest.job.thai.com หรือ www.forest.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครที่ชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจําตัวสอบโดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระค่าธรรมเนียมสอบ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบจากเว็บไซต์ https://forest.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,