NEW@! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครรวม 24 อัตรา 8-28 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครรวม 24 อัตรา 8-28 มิถุนายน 2561 สมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งนักสํารวจดินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๒ ตําแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
๑.๓ ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
๑.๔ ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
๑.๕ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๒๕๐ บาท
๑.๖ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
๑.๗ ตําแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้กําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”
(๒) ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๔ จํานวน ๑ แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
ในกะมีฝน. สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครสอบ >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครสอบ คลิก!!!

Tags: , , , ,