NEW! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา 1-30 ตุลาคม 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารประทวนสายงานสัสดี จำนวน 100 อัตรา 1-30 ตุลาคม 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ เสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ายสรรพกําลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร และตําแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่ กองทัพบกกําหนด จํานวน ๑๐๐ อัตรา รายละเอียดดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง (หรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจําการ และนําปลด) ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖) ดังนี้
๑.๑.๑ สําเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไปโดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นําปลดเป็น ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ แล้ว
๑.๑.๒ เคยเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการจนครบกําหนดและได้ปลดเป็นทหาร กองหนุนประเภทที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว
๑.๒ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น ตามหลักสูตร ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๑.๓ มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ๑.๔ ผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๑.๕ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณา แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร

๓. กําหนดการ
๓.๑ การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ปิดการรับสมัครภายในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th/ หรือ www.radd-atc.com ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ ดังนี้
๓.๑.๑ ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กําหนดระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านเคาน์เตอร์ หรือ ATM หรือ internet banking บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๓.๑.๒ พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A ๔ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนแล้วสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่ สมบูรณ์แล้วได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Tags: , , , , , ,