NEW@! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร รวม 155 อัตรา 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร รวม 155 อัตรา 26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กองทัพบก มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตําแหน่งที่ขาดแคลนตามหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก จํานวน ๑๕๕ อัตรา (บัญชีตําแหน่งตามแนบ) รายละเอียดดังนี้

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ
๑.๑ บุคคลชาย/หญิง
๑.๒ ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ (ผู้สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ถึงขั้นปีที่ ๕ หรือ ทหารที่ปลดจากกองประจําการโดยรับราชการจนครบกําหนด)
๑.๓ นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ๒. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย
๒.๑.๑ เป็นทหารกองเกิน อายุระหว่าง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๔๐) ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ เป็นบุคคลจําพวกที่ ๑ ผลการ จับสลาก “ดํา” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจําการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคล ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็น ทหารกองประจําการ ในปีที่สมัครสอบ
๒.๑.๒ เป็นทหารกองหนุน อายุระหว่าง ๒๒ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๒๗ – ๒๕๔๐)
๒.๑.๓ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็น ทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ๗๒/๗๕ เซนติเมตร โดยจะพิจารณาผลการวัดขนาด ร่างกายจากที่ระบุใน แบบ สด.๔๓ หรือจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรคการสอบรอบที่สอง

การรับสมัคร
– ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครสอบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของ ผู้สมัครแต่ละกลุ่มตําแหน่ง ตามเงื่อนไขการรับสมัคร และระเบียบการตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้กําหนด ไว้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา 00.00 นาฬิกา – วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.00 นาฬิกา (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
– ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร พร้อมอัพโหลดรูปภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๙ x ๑.๕ นิ้ว พื้นหลังเรียบ สวมเสื้อคอปก ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตา ต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และหลักฐานทางทหาร (สําหรับเพศชาย) เพื่อแนบไฟล์ข้อมูลในขั้นตอนการกรอก ใบสมัครทางเว็บไซต์ของระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร) สําหรับรูปถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณา มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , , ,