NEW@! กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ รวม 165 อัตรา 24 ธันวาคม 2561 – 18 มกราคม 2562 สมัครสอบกรมราชทัณฑ์ ปี 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ รวม 165 อัตรา 24 ธันวาคม 2561 – 18 มกราคม 2562 สมัครสอบกรมราชทัณฑ์ ปี 2562
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด กรมราชทัณฑ์ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน ๑๖๕ อัตรา
๑) ตําแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จํานวนตําแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑๓ อัตรา
๒) ตําแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) จํานวนตําแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา
๓) ตําแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒๕ อัตรา
๔) ตําแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จํานวนตําแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑๐๐ อัตรา
๕) ตําแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งที่จะใช้บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒๕ อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย ๓ – ๕

การรับสมัครสอบ
กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖ยที่เว็บไซต์ http://www.correctath หัวข้อ “การสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com

ผู้สมัครสอบแข่งขันฯจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑. กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ ๒ พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A๕ เพื่อนําไปชําระเงิน หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่จนกว่าจะปิดระบบสมัคร
ในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินหาย ผู้สมัครสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์ม การชําระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอก ชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน และสั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
ขั้นตอนที่ ๓. ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันฯจะต้องนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงิน ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขันฯเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน วันและเวลาทําการของธนาคารและให้เก็บเอกสารหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานในการแสดงตนด้วย
ทั้งนี้ การสมัครสอบแข่งขันฯ จะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบชําระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบแข่งขันฯ และได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอน ภายในวันและเวลาที่กําหนดแล้วเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , , , ,