NEW@! กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา 23 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

NEW@! กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา 23 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
ล่าสุด! กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://hss.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ…

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๒.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ตําแหน่ง
๒.๒ ตําแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ตําแหน่ง
๒.๓ ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน ๒ ตําแหน่ง
๒.๔ ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน ๕ ตําแหน่ง
๒.๕ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จํานวน ๑ ตําแหน่ง
๒.๖ ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน ๓ ตําแหน่ง
๒.๗ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จํานวน ๑ ตําแหน่ง
๒.๘ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน ๑ ตําแหน่ง

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://hss.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

Tags: , , ,